Program de prevenire si reducere deseuri

2/13 PROGRAM DE PREVENIRE ȘI REDUCERE A DEȘEURILOR REWE (ROMÂNIA) SRL Cuprins Despre Program ................................................................................................................................ 3 1. Context...................................................................................................................................... 3 1.1. Cerințe legale ................................................................................................................................3 1.2. Cerințe ale companiei și grupului REWE .......................................................................................4 2. Aplicabilitate ............................................................................................................................. 5 3. Activități pe amplasamente ........................................................................................................ 5 4. Metodologie de dezvoltare ........................................................................................................ 6 5. Practici de management al deșeurilor ......................................................................................... 6 5.1. Conformarea legală și managementul riscului .............................................................................6 5.2. Categorii și tipuri de deșeuri generate și gestionarea acestora ...................................................7 5.3. Logistica deșeurilor .......................................................................................................................8 5.4. Fluxul de deșeuri ...........................................................................................................................8 6. Măsuri implementate .............................................................................................................. 10 7. Plan de prevenire și reducere a deșeurilor ................................................................................ 11 8. Terminologie ........................................................................................................................... 12

3/13 PROGRAM DE PREVENIRE ȘI REDUCERE A DEȘEURILOR REWE (ROMÂNIA) SRL Despre Program Prezentul Program de prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri generate din activitatea proprie a fost dezvoltat de REWE România în vederea optimizării și eficientizării activității proprii, conformării cu cerințele legale și de corporație. Programul a fost dezvoltat în urma unor evaluări de amplasament și audituri punctuale considerând cerințele legale și cele mai bune practici disponibile. Evaluările și auditurile de amplasament au fost realizate de o terță parte, de o companie de consultanță specializată în consiliere și auditări de mediu. Ca urmare a auditurilor secvențiale, compania REWE România a dezvoltat prezentul program de reducere al deșeurilor care s-a bazat în principal pe elemente esențiale deja considerate în anii anteriori dar și măsuri noi care să conducă la diminuarea generării la sursă, reutilizarea, valorificarea și eliminarea finală a deșeurilor considerând activitatea specifică de retailer a REWE România. Programul descrie aspectele operaționale de interes în acest context, stadiul actual de implementare al măsurilor adoptate și planul pentru continuarea prevenirii și reducerii deșeurilor generate. Măsurile prezentate în plan au fost elaborate ținând cont de cele mai bune practici în industrie, fezabilitate operațională și aplicabilitate, fiind planificate în intervalele de timp: scurt (6-12 luni), mediu (12-24 luni) și lung (24-36 luni). 1. Context 1.1. Cerințe legale Dezvoltarea acestui program s-a realizat în conformitate cu cele mai bune practici din industrie și cu prevederile legale aplicabile:  Directiva 2008/98/CE A Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive  Directiva (UE) 2018/851 a Parlamentului European și a Consiliului din 30 mai 2018 de modificare a Directivei 2008/98/CE privind deșeurile (Text cu relevanță pentru SEE)  Ordonanța de Urgență 92/2021 privind regimul deșeurilor  Hotărârea de Guvern 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, cu modificările și completările ulterioare  Legea 181/2020 privind gestionarea deșeurilor nepericuloase compostabile  Ordinul 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare  Altele (nsa) Scopul managementul deșeurilor are trei obiective clare:  diminuarea volumului de deșeuri care nu mai pot fi utilizate în alte contexte  evitarea potențialelor pericole și riscuri pentru mediu și sănătatea publică  circularitatea; identificarea acelor tipuri de deșeuri care pot fi recuperate de la eliminare și pot fi integrate în flux de procese de transformare pentru realizarea unor produse secundare sau materii prime pentru diferite industrii

4/13 PROGRAM DE PREVENIRE ȘI REDUCERE A DEȘEURILOR REWE (ROMÂNIA) SRL Legislația UE reglementează gestionarea deșeurilor ținând cont de următoarele aspecte:  prevenirea generării deșeurilor la sursă – acest aspect urmărește adoptarea unor comportamente optime atât la nivel de organizații cât și la nivel de indivizi. Presupune măsuri de optimizare a achizițiilor de materiale (prime și auxiliare), măsuri de optimizare a producției/procesării, de schimbare a comportamentului de consum al clienților, de abordare a unui stil de viață sustenabil astfel încât volumul de deșeuri generate să fie cât mai redus.  reutilizarea și reciclarea – scopul este de recuperare a materialelor reciclabile din deșeurile generate de diferite activități pentru a se asigura o economie circulară.  optimizarea procesului de eliminare și monitorizarea gestionării deșeurilor – pentru fracțiile și tipurile de deșeuri nerecuperabile, organizațiile au obligația de eliminare corespunzătoare a acestora printr-o gestionare riguroasă și chiar o politică de supraveghere a deșeurilor generate. La nivel național, cadrul legislativ prevede abordarea unei politici de gestionare a deșeurilor (aliniată la legislația europeană) în ceea ce privește prevenirea și diminuare a consumului de resurse, precum și implementarea ierarhiei deșeurilor. Principiul care stă la baza legilor privind protecția mediului (OUG 195/2005, Directiva 2008/98/CE, Ordonanței de Urgență nr. 92/2021) este cel al acțiunii preventive, care prezintă o prioritate maximă în desfășurarea următoarelor etape ale gestionării deșeurilor:  reducere la sursă - reutilizare;  reciclare;  alte operațiuni de valorificare;  eliminare. În conformitate cu principiul "poluatorul plătește", costurile gestionării deșeurilor, inclusiv cele aferente infrastructurii necesare şi exploatării acesteia, urmează să fie suportate de producătorul inițial de deșeuri sau de deținătorii actuali ori deținătorii anteriori ai deșeurilori1. Gestionarea deșeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea populației şi fără a dăuna mediului, în special2: a. fără a genera riscuri de contaminare pentru aer, apă, sol, faună sau floră; b. fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor; şi c. fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special. Conform prevederilor Art. 44 din OUG 92/2021, REWE România a întocmit Programul de prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri generate din activitatea proprie. 1.2. Cerințe ale companiei și grupului REWE Prin Strategia de Stustenabilitate adoptată de companie, pilonul de Energie, Climă și Resurse reprezintă o direcție strategică ce stă la baza organizării activităților REWE România în vederea conservării resurselor și protecției mediului. Întreaga activitate a companiei se desfășoară numai prin respectarea legislației în vigoare, cu un accent deosebit pus pe protejarea mediului înconjurător. Conservarea resurselor reprezintă totodată un aspect material important pentru companie, abordat în raportările de sustenabilitate anuale și gestionat prin măsuri și acțiuni concrete. 1 Ordonanța de urgență nr. 92/2021, art. 22 2 Ordonanța de urgență nr. 92/2021, art. 21

5/13 PROGRAM DE PREVENIRE ȘI REDUCERE A DEȘEURILOR REWE (ROMÂNIA) SRL 2. Aplicabilitate Prezentul Program de prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri generate se aplică întregii activități REWE România, incluzând toate magazinele Penny România, depozitele logistice și sediul social. Date de identificare companie: REWE (ROMÂNIA) SRL CUI: RO13348610 Nr. Înregistrare ORC: J23/886/04.05.2005 Sediu social: Str.Bușteni Nr.7, Ștefăneștii de Jos, Jud.Ilfov Tel: 0727 874 571 Persoana contact: Dumitru Oana 3. Activități pe amplasamente REWE România desfășoară activități specifice pe fiecare amplasament după cum urmează: - Sediul Social o Activități de birou - Magazine o Activități de comerț cu amănuntul o Logistica produselor achiziționate o Depozitarea produselor de larg consum în depozitele magazinelor o Depozitare temporară produse cu termen limită de expirare o Depozitarea temporară a deșeurilor nepericuloase și periculoase generate pe amplasament o Tratament primar deșeuri nepericuloase (compactare-balotare) o Primire, livrare și distribuție produse o Activități de birou ale personalului specific al magazinelor - Depozite - Centre logistice o Activități de depozitare și stocare produse de larg consum o Activități de primire marfă o Activități de distribuție marfă o Alte activități logistice o Alte activități de mentenanță amplasament o Depozitare temporară produse cu termen limită de expirare o Depozitarea temporară a deșeurilor periculoase și nepericuloase generate pe amplasament o Tratament primar deșeuri nepericuloase (compactare-balotare)

6/13 PROGRAM DE PREVENIRE ȘI REDUCERE A DEȘEURILOR REWE (ROMÂNIA) SRL 4. Metodologie de dezvoltare Programul de prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri generate a fost elaborat conform prevederilor OUG nr. 92/2021, pe baza rezultatelor auditurilor de deşeuri realizate în luna mai 2022. Auditurile de deșeuri au urmărit evaluarea proceselor în cadrul amplasamentelor (magazine, sediul social și depozit central), gradul de conformare legală și implementarea celor mai bune practici în industrie și au inclus următoarele etape: - Analiză calitativă (analiza diagnoză pe aspecte specifice managementului deșeurilor pe amplasamente, documente, autorizări și înregistrări) - Analiză cantitativă (pe date de deșeuri generate la nivelul a 12 luni) - Auditarea amplasamentelor prin eșantionare pe următoarele aspecte o Practici de management o Logistica deșeurilor o Proceduri de planificare și aprovizionare o Monitorizare și analiza internă o Instruire și conștientizare angajați o Obiective și ținte la nivel de companiei o Tehnologie și procese operaționale - Analiză diagnostic comparativă finală - Workshop intern de analiză cauză-efect și agreerea măsurilor de prevenire și reducere - Întocmire Program de prevenire și reducere al deșeurilor generate 5. Practici de management al deșeurilor 5.1. Conformarea legală și managementul riscului Conformarea legală reprezintă o prioritate pentru REWE România, iar aspectele ce țin de protecția mediului și gestionarea eficientă a deșeurilor sunt administrate de echipe interne dedicate cu personal cu funcții specifice inclusiv responsabili de deșeuri. Aceste funcții specifice țin evidența schimbărilor legislative, implementarea măsurilor de conformare, control și monitorizare operațională, auditare amplasamentelor, stabilirea acțiunilor corective și raportări către management și către autorități. Astfel, practicile de gestionare, logistică, evidență și raportare a cantităților de deșeuri generate pe amplasamentele REWE România sunt dezvoltate și implementate în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Activitățile desfășurate în cadrul companiei, inclusiv cele de gestionare a deșeurilor, sunt dezvoltate luând în considerare un management eficient al riscurilor, prin:  Identificarea riscurilor și oportunităților luând în considerare factori legali, de mediu, economici, sociali, tehnologici, politici  Evaluarea cauzelor și potențialului impact, considerând criterii foarte bine delimitate și agreate la nivel intern  Agregarea în funcție de tipul de risc și gravitatea impactului; clasificarea riscurilor în funcție de relevanță și impact  Adresarea oportunităților  Diminuarea impactului potențial prin dezvoltarea acțiunilor și măsurilor specifice

7/13 PROGRAM DE PREVENIRE ȘI REDUCERE A DEȘEURILOR REWE (ROMÂNIA) SRL 5.2. Categorii și tipuri de deșeuri generate și gestionarea acestora La nivelul amplasamentelor REWE România se generează diferite tipuri de deșeuri, lista exhaustivă și centralizată a deșeurilor fiind prezentată mai jos. Nr. crt. Denumire deșeu Cod deșeu conform HG 856/2002 1 Carne și preparate din carne (materii care nu se pretează consumului sau procesării) 02 02 03 2 Legume/fructe (materii care nu se pretează consumului sau procesării) 02 03 04 3 Lactate (materii care nu se pretează consumului sau procesării) 02 05 01 4 Nămoluri de la separatoarele ulei/apă 13 05 02* 5 Deșeuri ambalaje hârtie/carton 15 01 01 6 Deșeuri ambalaje materiale plastice 15 01 02 7 Deșeuri ambalaje lemn 15 01 03 8 Deșeuri ambalaje metalice 15 01 04 9 Absorbanţi, materiale filtrante, materiale de lustruire şi îmbrăcăminte de protecţie, altele decât cele specificate la 15 02 02 15 02 03 10 DEEE (echipamente casate, altele decât cele specificate de la 16 02 09 la 16 02 13) 16 02 14 11 Baterii cu plumb 16 06 01* 12 Deșeuri feroase 17 04 05 13 Amestecuri de grăsimi şi uleiuri de la separarea amestecurilor apă/ulei din sectorul uleiurilor şi grăsimilor comestibile 19 08 09 14 Baterii şi acumulatori, altele decât cele specificate la 20 01 33 20 01 34 15 Deșeuri municipale amestecate 20 03 01

8/13 PROGRAM DE PREVENIRE ȘI REDUCERE A DEȘEURILOR REWE (ROMÂNIA) SRL Deșeurile generate pe amplasament sunt gestionate conform ierarhiei deșeurilor, ce stă la baza tuturor măsurilor și acțiunilor de management al deșeurilor, dezvoltate de companie. După o analiză internă și prioritizare a potențialului intern cât și colaborativ extern, s-au identificat patru categorii de deșeuri generate prin activitatea specifică de retail a REWE România, care fac obiectul prezentului program de prevenire și reducere:  deșeuri de ambalaje secundare și terțiate: ambalaje de hârtie-carton ambalaje de plastic ambalaje de lemn  deșeuri de ambalaje primare ambalaje de hârtie-carton ambalaje de plastic  deșeuri de hârtie generate din activitatea TESA, a magazinelor și activități de marketing  deșeuri alimentare 5.3. Logistica deșeurilor Toate deșeurile generate pe amplasamentele REWE România sunt gestionate prin contracte cu operatori economici autorizați din punct de vedere al protecției mediului pentru colectare, valorificare sau eliminare. Toți furnizorii de astfel de servicii sunt evaluați de către echipa dedicată din cadrul companiei, compusă din responsabili de mediu certificați conform prevederilor legale. Deșeurile generate sunt colectate selectiv, iar deșeurile reciclabile de hârtie-carton și plastic sunt balotate înainte de predarea către colectori autorizați, asigurând astfel o calitate superioară a cantităților livrate către reciclare. Angajații care manipulează deșeurile sunt instruiți în acest sens, iar evidența gestiunii deșeurilor este ținută conform prevederilor legale aplicabile. 5.4. Fluxul de deșeuri Produsele destinate vânzării în magazinele REWE România sunt distribuite din depozitele logistice către magazinele pe care acestea le deservesc. Odată intrate în depozitul magazinului, produsele sunt despachetate din amabalejele de transport, fiind distribuite la raft. Deșeurile de ambalaje secundare și terțiare sunt livrate înapoi către depozitul logistic, care asigură pregătirea pentru predarea către operatori economici autorizați în vederea valorificării. Deși compania implementează măsuri și acțiuni de diminuare a generării deșeurilor alimentare, datorită specificul activității de retail, sunt generate și cantități reduse de astfel de deșeuri. Aceastea sunt predate către operatori autorizați pentru colectare, ce asigură valorificarea sau eliminarea lor, în funcție de caracteristicile de compoziție a deșeului.

9/13 Fluxul de deșeuri provenite din activitatea specifică de retail

10/13 PROGRAM DE PREVENIRE ȘI REDUCERE A DEȘEURILOR REWE (ROMÂNIA) SRL 6. Măsuri implementate REWE România depune toate eforturile pentru prevenirea și reducerea generării de deșeuri, aplicând măsuri și acțiuni specifice: Administrarea eficientă a stocurilor din magazine și depozite în vederea minimizării cantităților de deșeuri alimentare: o optimizarea procesului de inventariere și utilizarea soluțiilor bazate pe Inteligența Artificială - comenzi generate automat o implementarea unui sistem eficient de monitorizare strictă a condițiilor de stocare a produselor alimentare pentru evitarea alterării alimentelor o folosirea unui serviciu logistic de transport adecvat, prin care se monitorizează în permanență temperatura din timpul transportului Redistribuirea surplusului de alimente către băncile de alimente, prin parteneriate cu: o Asociația Banca pentru Colectarea și Distribuirea Alimentelor o Federația Europeană a Băncilor pentru Alimente (FEBA) Implementarea programelor de vânzare accelerată pentru produse care se apropie de termenul limită de valabilitate: o parteneriat cu aplicația bonapp.eco pentru reducerea risipei alimentare o vânzare accelerată în magazine a produselor selectate Evaluarea și dezvoltarea continuă a altor măsuri de reducere a risipei alimentare: o valorificarea alimentelor neconforme ca sursă de energie Implementarea de sisteme de reducere a cantităților de deșeuri de ambalaje secundare și terțiare: o utilizarea serviciului CHEP de reutilizare a paleților o implementarea programului de utilizare a containerelor de plastic reutilizabile (RPC) de la IFCO Etichetarea electronică la raft: o dezvoltarea unui proiect pilot de etichetare electronică a produselor în magazine, în vederea reducerii cantităților de hârtie-carton Rafturi inteligente (smart your shelf) o soluție de monitorizare a gradului de ocupare a rafturilor cu produse de panificație în vederea optimizării cantităților de produse comercializate Digitalizarea proceselor interne în vederea reducerii consumului de hârtie și promovarea utilizării hârtiei reciclate Alte activități de susținere a reciclării și reducere a consumului de materii prime: o reciclare ambalaje Tetra Pak: campanie de colectare a 3 ambalaje și primirea unui produs lactat o reciclare baterii: campanie de colectare a 7 baterii și primirea 1 baterii noi, sau colectare a 1 kg baterii și primire la schimb a unui set de 8 baterii

11/13 7. Plan de prevenire și reducere a deșeurilor Nr. crt. Aplicabilitate Obiectiv Măsură Termen de implementare 1 magazine și depozite Reducerea cantităților de deșeuri ambalaje secundare din plastic și terțiare din lemn Extinderea utilizarii ambalajelor tip CHEP și IFCO în parteneriatele cu furnizorii de bunuri Permanent 2 activitate TESA Reducerea generării deșeurilor de hârtiecarton Minimizarea listării documentelor, incluzând reutilizarea documentelor printate ca ciorne și renunțarea la listarea documentelor care nu sunt obligatorii prin lege a se păstra în format fizic Mediu magazine Continuarea proiectului pilot de utilizare a etichetelor electronice de afișare prețuri la raft în magazin Lung 3 magazine și depozite Reducerea deșeurilor de ambalaje terțiare din plastic Analiza constantă a diverselor materiale de ambalare tip folie care se pot utiliza în procesele logistice Permanent 4 magazine și depozite Reducerea generării de deșeuri alimentare Colaborarea cu bănci de alimente pentru predare de produse alimentare în conformitate cu Legea 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare Lung Optimizarea algoritmilor de generare a comenzilor automate de marfă Lung Optimizarea programului de vânzare accelerată pentru alimente Mediu 5 magazine Reducerea consumului de pungi biodegradabile de unică folosință Analiza fezabilității implementării în magazin a unei campanii de încurajare a clienților pentru folosirea ambalajelor reutilizabile pentru cumpărarea alimentelor vrac (în special fructe și legume) Mediu 6 magazine Reducerea cantității de deșeuri primare de ambalaje post consum Dezvoltarea proiectului de crearea de ambalaje mai sustenabile și creșterea gradului de reciclabilitate a ambalajelor produselor marcă proprie Lung

12/13 PROGRAM DE PREVENIRE ȘI REDUCERE A DEȘEURILOR REWE (ROMÂNIA) SRL 8. Terminologie Următorii termini specifici au fost utilizați în conținutul prezentului plan. Pentru o mai bună înțelegere a lor dăm câteva definiții extrase din normativele aplicabile sau explicații din punct de vedere tehnic pentru o înțelegere mai bună a activităților și proceselor desfășurate pentru întocmirea acestui program. o deșeu - orice substanță sau obiect pe care deținătorul îl aruncă ori are intenția sau obligația să îl arunce; o deținător de deșeuri - producătorul deșeurilor sau persoana fizică ori juridică ce se află în posesia acestora; o producător de deșeuri - orice persoană ale carei activități generează deșeuri, producător de deșeuri sau orice persoană care efectuează operațiuni de pretratare, amestecare ori de alt tip, care duc la modificarea naturii sau a compoziției acestor deseuri; o gestionarea deșeurilor - colectarea, transportul, valorificarea și eliminarea deșeurilor, inclusiv supervizarea acestor operațiuni și întreținerea ulterioară a amplasamentelor de eliminare, inclusiv acțiunile întreprinse de un comerciant sau un operator economic care se ocupă de valorificare/eliminare deșeuri în numele altor persoane; o valorificare - orice operațiune care are drept rezultat principal faptul că deșeurile servesc unui scop util prin înlocuirea altor materiale care ar fi fost utilizate într-un anumit scop sau faptul că deșeurile sunt pregătite pentru a putea servi scopului respectiv în intreprinderi ori în economie în general; o eliminare - orice operațiune care nu este o operațiune de valorificare, chiar și în cazul în care una dintre consecințele secundare ale acesteia ar fi recuperarea de substanțe sau de energie. o ierarhia deșeurilor - ierarhia deșeurilor este o metodă de grupare a măsurilor de management al deșeurilor ținând cont de efectele pe termen lung generate asupra mediului înconjurător o audit de deșeuri - un audit al deșeurilor este o metodă de analiză a fluxului de deșeuri și de observare a practicilor de management cu privire la deșeuri din perspectiva unor activități specifice derulate de o organizație pe amplasamentele acesteia. Scopul este de a descoperi ce tipuri și cantități de deșeuri (hârtie, plastic, metal, menajere, periculoase, deșeuri de alimente etc.) produce organizația într-un anumit interval de timp (12 luni) și care sunt practicile și procedurile după care compania se coordonează pentru a asigura un management corect și conform cu cerințele legale sau alte cerințe aplicabile. Auditul creează o perspectivă de evaluare calitativă și cantitativă a proceselor operaționale cu privire la deșeuri.

13/13 PROGRAM DE PREVENIRE ȘI REDUCERE A DEȘEURILOR REWE (ROMÂNIA) SRL Acest raport reprezintă proprietatea REWE (ROMÂNIA) SRL, iar conținutul său este protejat în conformitate cu dispozițiile legale referitoare la drepturile de autor și drepturile conexe, precum și cu cele ale altor forme de protejare a proprietații intelectuale. Nu se pot copia, descărca, reproduce, republica, posta sau distribui niciun fel de text, grafică, imagine sau simbol pentru a fi folosite în scop comercial sau distribuite, fără acordul prealabil, exprimat în scris, al REWE (ROMÂNIA) SRL. website: https://www.penny.ro/ telefon: 0800 110 111

RkJQdWJsaXNoZXIy NTg3MTAy